Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

EET - hotovostní úhrady

Neevidují se úhrady převodem na účet ( v tomto případě i převod na účet prodávajícího v případě dobírky, kdy dopravce - doručovatel vybrané peníze převede na účet prodávajícího).

 

Všeobecná ustanovení

Předmět smlouvy

Místo plnění

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Cena a placení

Dodací lhůta

Záruka, servis

Náklady na použití komunikačních prostředků

Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

PRODÁVAJÍCÍ:

David Vančura, Nádražní 800, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ: 73622826

Tel.: 737212909

 

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy D. Vančura) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.boty-tasky.cz. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy

 

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího.

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

 

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

c) Prodávající si vyhrazuje právo k odeslání nekompletní objednávky z důvodu vyprodání zboží dodavatelem nebo výpadkem ve výrobě. Částka za toto zaplacené zboží bude převedena zpět na účet kupujícího do 30ti dnů.

 

d) Kupující má právo stornovat objednávku do 24 hodin od uzavření. Bude-li v této době již uhrazena platba za objednávku, vrátí prodávající částku neprodleně zpět na účet kupujícího. Kupující informuje prodávajícího o stornování objednávky písemně nebo telefonicky. Po delším časovém úseku není možné objednávku stornovat.

 

Upozornění

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání a zabalení zboží. Upozorňujeme, že všechny nesplacené pohledávky - pohledávky za dopravu – budou postoupeny k vymáhání. Odesláním objednávky kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a potvrzuje závaznost své objednávky, nezbavuje se povinnosti uhradit náklady na dopravu nevyzvednutého zboží.

 

e) Odstoupení kupujícího od smlouvy uzavřené v internetovém obchodu.

Je-li uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetu, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující musí v této době oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemně dopisem nebo e-mailem a následně zboží prodávajícímu vrátit. Kupující musí uvést číslo bankovního účtu, kam mu prodávající do 14ti dnů zašle částku za vrácené zboží. Zboží vrátí kupující zpět doporučenou zásilkou s přiloženou fakturou, vrácené zboží kupující nezasílá na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo, takto vrácené zboží nepřijmout.

Kupující má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, musí však prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o zjištěný rozpor s původním stavem dodaného zboží. Prodávající musí v tomto případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

 

f) Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

5. Cena a její úhrada

Nabídkové ceny uvedené na www.boty-tasky.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen (např. v důsledku výrazného nárůstu inflace nebo změn dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů zboží).

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením kupní ceny v hotovosti. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a záručním listem, pokud tento není součástí dodávky. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Způsob dopravy: Geis + dobírka................................................................110+40Kč

Osobní odběr Rychnov u Jablonce nad Nisou + platba převodem......................................................0Kč

 

 

Ceny zboží v internetovém obchodu www.botytasky.cz jsou včetně DPH.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Část z nabízeného zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Zboží, které není skladem, bude dodáno nejdéle do 30-ti dnů, zpravidla však do 7-21 dní.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

7. Výměna zboží

Zboží zakoupené v našem e-shopu lze vyměnit za jiné do 14-ti dnů bez udání důvodu.
Při výměně zboží musí být splněny tyto podmínky:

  • zboží musí být vráceno v původním obalu
  • nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
  • zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno
  • nesmí chybět kopie dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

V případě výměny zboží, poštovné do e-shopu hradí zákazník. V případně doplatku při výměně původního zboží za nové s vyšší cenou zasíláme zboží na dobírku. V případě přeplatku vracíme přeplatek na číslo účtu.

Zboží na výměnu zasílejte na adresu:
David Vančura
Nádražní 800
Rychnov u Jablonce nad Nisou  468 02

Přiložte prosím průvodní dopis kde nesmí chybět:

  • číslo objednávky
  • název (množství) vráceného zboží
  • název (množství) nově vybraného zboží

 

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Zboží na reklamaci zasílejte na adresu:
David Vančura
Nádražní 800
Rychnov u Jablonce nad Nisou  468 02

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1]


[JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 

9. Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly. Prodávající neúčtuje žádné další nebo zvýšené náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se

výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl..

 

Platné od 30. 12. 2014